Chỉ số điện nước tháng 02/2016

Danh s¸ch c¸c sinh viªn khãa cò nhËn b»ng tèt nghiÖp lo¹i míi

 

n¨m häc 2012

 

stt

Hä tªn

Líp

sè vµo sæ

sè hiÖu b»ng

thêi ®iÓm ký b»ng

1

Phan V¨n ThÓ

Kinh tÕ vËn t¶i s¾t K 18

10/K18

056410

N¨m 2012 - 2014

2

NguyÔn thÕ b¾c

®­êng s¾t K31 Q§ 856 n¨m 2000

448-31

056357

3

nguyÔn THµnh Vinh

CÇu §­êng bé K 37 NghÖ An

70/K37NA

Thông báo sinh viên 1

thông báo xem file đính kèm

Thông báo V/v đăng ký thuê chỗ ở học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 tại Ký túc xá Giao thông

4. Hồ sơ lưu trú gồm :

4.1. Sinh viên đang thuê chỗ ở học kỳ 1/2015 – 2016 (Sinh viên cũ):

4.1.1. Giấy nộp tiền của Ngân hàng vào tài khoản của Trung tâm DV KTX Giao thông;

4.1.2. Thẻ Ký túc xá

4.2. Sinh viên mới được xét thuê chỗ ở học kỳ 2/2015 – 2016 (Sinh viên mới)

Thông báo về thời gian đánh giá, phản hồi và công bố điểm rèn luyện sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Giao thông HK1/2015 – 2016.

Căn cứ Tiêu chí đánh giá sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Bách Khoa (Đánh giá điểm rèn luyện Ký túc xá Giao thông) được ban hành theo quyết định số 65/QĐ-KTXBK ngày 05/12/2013 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Giao thông.

Căn cứ Thông báo số 84/TB-KTX ngày 20/08/2015 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Giao thông về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Bách Khoa HK1/2015 – 2016.

Thông báo nộp tiền điện nước tháng 12/2015

Yêu cầu sinh viên nộp trước ngày 10/1/2016.

Chi tiết xem file đính kèm

Đăng kí nhận Kí túc xá Trường ĐH Giao thông vận tải RSS