Chỉ số điện nước tháng 03/2016


Danh s¸ch c¸c sinh viªn khãa cò nhËn b»ng tèt nghiÖp lo¹i míi  
n¨m häc 2012  
stt Hä tªn Líp sè vµo sæ sè hiÖu b»ng thêi ®iÓm ký b»ng
1 Phan V¨n ThÓ Kinh tÕ vËn t¶i s¾t K 18 10/K18 056410 N¨m 2012 - 2014
2 NguyÔn thÕ b¾c ®­êng s¾t K31 Q§ 856 n¨m 2000 448-31 056357
3 nguyÔn THµnh Vinh CÇu §­êng bé K 37 NghÖ An 70/K37NA 057467
4 NguyÔn §øc träng cÇu ®­êng bé B2 b»ng 2 K3 98/K3 155076
5 L­¬ng V¨n Dòng C©u ®­êng bé B2 K8 02/K08B2 155583
6 Vò Ngäc D­¬ng CÇu ®­êng bé A K42 713/K42 179301
7 nguyÔn v¨n th¨ng c¬ khÝ « t« k12 liªn th«ng t¹i tr­êng 282/K12/2011 72165 (b»ng nhÇm th«ng tin in l¹i
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          

 

Tháng: 
Tháng 3, 2016