Thông báo về thời gian đánh giá, phản hồi và công bố điểm rèn luyện sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Giao thông HK1/2015 – 2016.

Căn cứ Tiêu chí đánh giá sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Bách Khoa (Đánh giá điểm rèn luyện Ký túc xá Giao thông) được ban hành theo quyết định số 65/QĐ-KTXBK ngày 05/12/2013 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Giao thông.

Căn cứ Thông báo số 84/TB-KTX ngày 20/08/2015 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Giao thông về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Bách Khoa HK1/2015 – 2016.

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Giao thông thông báo về thời gian đánh giá, phản hồi và công bố điểm rèn luyện sinh viên lưu trú HK1/2015 -2016 như sau:

         - Thời gian đánh giá điểm rèn luyện: từ 01/07/2015 đến 31/12/2015.

         - Thời gian phản hồi kết quả: đến hết ngày 04/01/2016.

         - Thời gian công bố điểm rèn luyện: ngày 05/01/2016 

        - Kết quả điểm rèn luyện HK1/ 2015-2016 được sử dụng là một trong các tiêu chí xét lưu trú HK2/2015-2016.

         - Hình thức xem kết quả điểm rèn luyện: www.ktxbk.vn/Sinh viên/Xem điểm thi đua.

         - Hình thức phản hồi kết quả điểm rèn luyện: Gửi văn bản (Giấy khen, giấy xác nhận tham gia hoạt động....) về phòng Hội trường – Phòng 0105 (gặp Anh Tiến)hoặc gửi qua email: xuantienvhs@gmail.com.

         - Các hoạt động phong trào sinh viên từ ngày 01/01/2016 sẽ được tính điểm vào HK2/2015 – 2016.

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Giao thông thông báo đến các bộ phận liên quan và toàn thể sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Giao thông được biết để thực hiện.

Danh mục: