Điểm thi đua

Thông báo về thời gian đánh giá, phản hồi và công bố điểm rèn luyện sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Giao thông HK1/2015 – 2016.

Căn cứ Tiêu chí đánh giá sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Bách Khoa (Đánh giá điểm rèn luyện Ký túc xá Giao thông) được ban hành theo quyết định số 65/QĐ-KTXBK ngày 05/12/2013 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Giao thông.

Căn cứ Thông báo số 84/TB-KTX ngày 20/08/2015 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Giao thông về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên lưu trú tại Ký túc xá Bách Khoa HK1/2015 – 2016.

Đăng kí nhận RSS - Điểm thi đua