Xem chỉ số điện nước

Chỉ số điện nước tháng 02/2016

Danh s¸ch c¸c sinh viªn khãa cò nhËn b»ng tèt nghiÖp lo¹i míi

 

n¨m häc 2012

 

stt

Hä tªn

Líp

sè vµo sæ

sè hiÖu b»ng

thêi ®iÓm ký b»ng

1

Phan V¨n ThÓ

Kinh tÕ vËn t¶i s¾t K 18

10/K18

056410

N¨m 2012 - 2014

2

NguyÔn thÕ b¾c

®­êng s¾t K31 Q§ 856 n¨m 2000

448-31

056357

3

nguyÔn THµnh Vinh

CÇu §­êng bé K 37 NghÖ An

70/K37NA

Thông báo nộp tiền điện nước tháng 12/2015

Yêu cầu sinh viên nộp trước ngày 10/1/2016.

Chi tiết xem file đính kèm

Điện nước tháng 11

xem file đính kèm

Điện nước tháng 12

xem file đính kèm